Viktor Zakrynycny ICA

Pod olivami

60 x 50 cm olej na plátně

25 500,00 Kč

Brno. Česká

50 x 95 cm olej na plátně

21 000,00 Kč

Brno. Tančící Mozart

55 x 90 cm olej na plátně

33 000,00 Kč

Balkon s Atlantami

50 x 80 cm olej na plátně

27 000,00 Kč

Dokonalé souznění

45 x 85 cm olej na plátně

21 000,00 Kč

Čerstvé noviny

60 x 90 cm olej na plátně

36 000,00 Kč

Cafe de Amstel

70 x 50 cm olej na plátně

39 000,00 Kč

Cannaregio Gheto

60 x 50 cm olej na plátně

24 000,00 Kč

Stíny pod mostem

90 x 80 cm olej na plátně

48 000,00 Kč

Na jihu III

olej na plátně 45 x 45 cm

23 000,00 Kč

Zrcadlení

olej na plátně 45 x 45 cm

26 000,00 Kč

Nature Morte

olej na plátně 30 x 40 cm

21 000,00 Kč

Přátelství

olej na plátně 50 x 60 cm

37 500,00 Kč

Bohatý život chudého rybáře

olej na plátně 49 x 39 cm, rám 59 x 49 cm

28 000,00 Kč

Na jihu

olej na plátně 50 x 70 cm

20 500,00 Kč

Algoritmy světla

olej na plátně 45 x 75 cm

32 500,00 Kč

1 | 2 >>