OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Dodavatel:
Art Design Galerie
tř.T.Bati 31
760 01 Zlín

Karel Kinc

IČO: 65365518

Dodavatel není plátce DPH

2.OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Dostupnost zboží vždy potvrzena na základě poptávky. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. U položek nabídky e-shopu, které jsou svými rozměry, cenou a provedením podobné ( týká se především keramiky, skla, porcelánu, drobných dřevěných plastik ), může být vyobrazení na e-shopu pouze typové, aktuální nabídka pak bude na základě objednávky objednateli upřesněna. Některé zboží vyobrazené na e-shopu nelze zasílat, je možné ho pouze osobně vyzvednout v galerii (jde především o křehké kusy keramiky a skla). Ceny zboží jsou uvedeny u jednotlivých položek na e-shopu. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem.Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka a za podmínek, které si vzájemně sjednají. Pokud bude žádat zákazník nadstandartní úpravy objednaného zboží , bude cena a platební podmínky za zboží řešena individuálně po dohodě se zákazníkem.

3.ZASLÁNÍ ZBOŽÍ

V okamžiku doručení online objednávky od objednavatele je uzavřena kupní smlouva mezi objednavatelem a dodavatelem. Objednávka bude objednavateli potvrzena.


Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.)

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel prostřednictvím České pošty.
Cena za dopravu je 200 Kč.
Při objednávce nad 5 000 Kč je doprava zdarma.
O přepravě zboží bude vždy zákazník informován prostřednictvím SMS nebo emailu.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zboží je možné uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím České pošty.
Podle zákona je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Převzetí zboží
Je nutné prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození výrobku, je nutno zboží včetně obalu reklamovat na dodací poště do 24 hodin od doručení. Zásilka je pojištěna a Česká pošta nese odpovědnost za její poškození. Zásilka se zbožím obsahuje vždy fakturu, která poslouží v případě reklamace k určení celkové ceny nebo její části dle poškození výrobku. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4.OSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ

Zboží je zákazníkovi v galerii rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží v atelieru dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží v atelieru dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5.ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE

Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba je stanovena občanským zákoníkem. Jako záruční list slouží faktura nebo prodejní doklad. Záruku dále není možné uplatnit v případě, že zboží bylo použito v rozporu s obvyklým používáním tohoto zboží.

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě, doporučujeme kontaktovat nás elektronicky, kde uvede typ zboží, jeho označení, číslo prodejního dokladu a popis závady. Zákazníkovi následně zašleme informace o dalším postupu. Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku.
Je vhodné zboží zasílat ve vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní, ale naší snahou je takovéto případy řešit mnohem rychleji. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (nebude-li se jednat např. o závadu způsobenou chybným užíváním zboží, mechanickým poškozením apod.).

6.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to i bez udání důvodů. Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet spotřebitele dle dohody se spotřebitelem.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu info@zampach.com nebo písemně v provozovně dodavatele. Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.
Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu). V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Rozpor z kupní smlouvy
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

7.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel zasílat emailem informace o novinkách.Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.
Dodavatel garantuje, že získané osobní údaje budou zpracovávány výhradně ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

8.ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.